Home > 한국어교육부 > 교직원

교직원

  이선영

원장

  02-320-1773
  koreanle@hongik.ac.kr

  김요안

행정실장

  02-320-2372
  koreanle@hongik.ac.kr

  이다해

입학과장

  02-320-2371
  koreanle@hongik.ac.kr

  최원준

재무주임

  02-320-2374
  koreanle@hongik.ac.kr

  정은화

학생과장

  02-320-2376
  koreanle@hongik.ac.kr

  

중국어 담당 조교

  02-320-1372
  koreanle@hongik.ac.kr

  송서윤

일본어 담당 조교

  02-320-2373
  koreanle@hongik.ac.kr

  송봉운

영어 담당 조교

  02-320-1373
  koreanle@hongik.ac.kr