Home > 韓国語教育部 > 教授陣

教育チーム長

(+82-2-320-2378)

  Koo, Minyoung

  ivfilove@hongik.ac.kr

  Kim, Jungah

  riziakim1@hongik.ac.kr

  Kim, Jisoo

  jisujesu@hongik.ac.kr

  Ahn, Yongjun

  btrue78@hongik.ac.kr

  Yi, Hyunsuk

  ygogh2@hongik.ac.kr

韓国語教員

(+82-2-320-2378~9)

  Kang, Wonkyung

  inornate81@hongik.ac.kr

  Go, Eunji

  daisy@hongik.ac.kr

  Kim, Koeunhae

  hailey0224@hongik.ac.kr

  Kim, Daye

  day7e@hongik.ac.kr

  Kim, Boah

  boahkim@hongik.ac.kr

  Kim, Seoyoon

  zhenghua1@hongik.ac.kr

  Kim, Sumi

  ssumei1@hongik.ac.kr

  Kim, Suhyun

  ioveflower1@hongik.ac.kr

  Kim, Yeoul

  theyeoul24@hongik.ac.kr

  Kim, Yuri

  yuridawn@hongik.ac.kr

  Kim, Youlhee

  yhkim311@hongik.ac.kr

  Kim, Jooyoung

  yuhucine@hongik.ac.kr

  Kim, Jihye

  tjjhworld@hongik.ac.kr

  Kim, Hansaem

  cakies@hongik.ac.kr

  Roh, Seulgi

  msnmine@hongik.ac.kr

  Park, Sunyoung

  pisia1@hongik.ac.kr

  Bae, Jinyoung

  impu73@hongik.ac.kr

  Shin, Hyeonju

  ayumi0704@hongik.ac.kr

  Yoo, Yeonah

  yooy11@hongik.ac.kr

  Yook, Gyungmin

  rowkd87@hongik.ac.kr

  Yoon, Miso

  misoy@hongik.ac.kr

  Yoon, Mihyeon

  dbsalgus1234@hongik.ac.kr

  Lee, Kyoungah

  zuihaodelaoshi@hongik.ac.kr

  Lee, Rachel

  parisraheru@hongik.ac.kr

  Lee, Miji

  mijilee2@hongik.ac.kr

  Lee, Sunmi

  leesunmi@hongik.ac.kr

  Lee, Suji

  freetnwl@hongik.ac.kr

  Lee, Sujin

  sjcreams1@hongik.ac.kr

  Lee, Eunji

  dmsw19696@hongik.ac.kr

  Lee, Yire

  A18710341@hongik.ac.kr

  Lee, Janghyun

  chocoon@hongik.ac.kr

  Chang, Kyungah

  jkajwh1@hongik.ac.kr

  Jang, Jungran

  mars2135@hongik.ac.kr

  Jeon, Seoha

  jayisland81@hongik.ac.kr

  Jeon, Jayoung

  sorinoul@hongik.ac.kr

  Jeon, Jiyoon

  emdfh@hongik.ac.kr

  Jeong, Namseok

  nazan791@hongik.ac.kr

  Jeong, Anna

  anna1430@hongik.ac.kr

  Choi, Kyunghwa

  k8282tome@hongik.ac.kr

  Ha, Jiyeon

  jiyeon0107@hongik.ac.kr

  Ha, Hobin

  hbpt57@hongik.ac.kr

  Han, Wonseok

  korws4u@hongik.ac.kr

  Heo, Mijung

  lumi0210@hongik.ac.kr