Home > 韩国语教育部 > 师资阵容

教学组长

(+82-2-320-2378)

  Koo, Minyoung

  ivfilove@hongik.ac.kr

  Kim, Jungah

  riziakim1@hongik.ac.kr

  Kim, Jisoo

  jisujesu@hongik.ac.kr

  Ahn, Yongjun

  btrue78@hongik.ac.kr

  Yi, Hyunsuk

  ygogh2@hongik.ac.kr

韩国语教师

(+82-2-320-2378~9)

  Kang, Wonkyung

  inornate81@hongik.ac.kr

  Kim, Kyunghyun

  hiyoooon@hongik.ac.kr

  Kim, Koeunhae

  hailey0224@hongik.ac.kr

  Kim, Namhee

  knh1659@hongik.ac.kr

  Kim, Seoyoon

  zhenghua1@hongik.ac.kr

  Kim, Sohee

  kimbrighthappy@hongik.ac.kr

  Kim, Sumi

  ssumei1@hongik.ac.kr

  Kim, Suhyun

  ioveflower1@hongik.ac.kr

  Kim, Yuri

  yuridawn@hongik.ac.kr

  Kim, Youlhee

  yhkim311@hongik.ac.kr

  Kim, Jooyoung

  yuhucine@hongik.ac.kr

  Kim, Jihye

  tjjhworld@hongik.ac.kr

  Kim, Hansaem

  cakies@hongik.ac.kr

  Park, Sunyoung

  pisia1@hongik.ac.kr

  Bae, Jinyoung

  impu73@hongik.ac.kr

  Shin, Hyeonju

  ayumi0704@hongik.ac.kr

  Yang, Hyejin

  shalom6@hongik.ac.kr

  Yoo, Yeonah

  yooy11@hongik.ac.kr

  Yook, Gyungmin

  rowkd87@hongik.ac.kr

  Yoon, Mihyeon

  dbsalgus1234@hongik.ac.kr

  Lee, Kyoungah

  zuihaodelaoshi@hongik.ac.kr

  Lee, Rachel

  parisraheru@hongik.ac.kr

  Lee, Miji

  mijilee2@hongik.ac.kr

  Lee, Sunmi

  leesunmi@hongik.ac.kr

  Lee, Suji

  freetnwl@hongik.ac.kr

  Lee, Sujin

  sjcreams1@hongik.ac.kr

  Lee, Janghyun

  chocoon@hongik.ac.kr

  Chang, Kyungah

  jkajwh1@hongik.ac.kr

  Jang, Jungran

  mars2135@hongik.ac.kr

  Jeon, Jayoung

  sorinoul@hongik.ac.kr

  Jeong, Namseok

  nazan791@hongik.ac.kr

  Jeong, Anna

  anna1430@hongik.ac.kr

  Ha, Hobin

  hbpt57@hongik.ac.kr

  Han, Wonseok

  korws4u@hongik.ac.kr

  Heo, Mijung

  lumi0210@hongik.ac.kr