Home > 弘益国际人才项目 > 韩国语教育

韩国语教育

  1. 目标   取得 TOPIK 3级资格,或在弘益大学国际语言教育院 4级毕业

  2. 教育期间   至弘益国际人才认证书有效期间为止

  3. 教育机构   至弘益国际人才认证书有效期间为止
        1) 韩国:弘益大学国际语言教育院
                              (限高中毕业后可入学语学院)
        2) 中国当地韩国语教育代理机构(只运营初级课程)