Home > Level Test

레벨테스트 예약 & 분반 결과 확인

 

학번과 생년월일을 정확하게 입력하세요..
Please enter your student number and birthday accurately.
请准确输入自己的学号及出生年月日。
学籍番号と生年月日を正しく入力してください。
Hãy nhập chính xác ngày tháng năm sinh và mã số thẻ học sinh

 

确认分班考试预约时间     分班结果确认

 

학번 Student number
学号 / 学籍番号 / Mã học sinh
(HK000000)
생년월일 Birthday
出生年月日 / 生年月日 / Ngày tháng năm sinh
(yyyymmdd ex:20010314)

  Confirm